तिलोत्तमा करहिया स्वास्थ्य चौकीद्वारा आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान