आवाजले गर्यो, सहकारी साक्षरता तथा सदस्य प्रोत्साहन कार्यक्रम