शेयर सदस्यहरुलाई ३० लाख सम्म ऋणदिने धनवर्षा सहकारीको निर्णय