कोरोना महामारीमा पनि आवाजले हासिल गर्यो लक्ष्य, सबै सुचक सकारात्मक